Ήπειρος "Ευελιξία"

Απλή προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ.

Ελάχιστο ποσό

25.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

12 μήνες

1,20% - 1,40%

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις όπου το επιτόκιό τους προσαυξάνεται από 0,05% έως 0,20% ανάλογα με την αγορά μερίδων.

Ελάχιστο ποσό

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

1-3, 6 ή 12 μήνες

0,80% - 1,30%

Καταθέσεις Προθεσμίας

Προθεσμιακές καταθέσεις με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μετά την λήξη της οποίας παρέχεται η δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσης της κατάθεσης. Το επιτόκιο παραμένει σταθερό , ενώ οι τόκοι καταβάλλονται στην λήξη μαζί με το αρχικό κεφάλαιο.

Ελάχιστο ποσό

1.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

1, 3, 6 ή 12 μήνες

1,00% - 1,60%

Μηνιαίο Εισόδημα Διπλό

Ειδικού τύπου προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ, δωδεκάμηνης διάρκειας με μηνιαία καταβολή των τόκων και διπλασιαμό τους δυο φορές το χρόνο.

Ελάχιστο ποσό

10.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

1 - 12 μήνες

1,04% Μέσο Ετήσιο

Προθεσμιακή Κατάθεση "Εξαρχής"

Προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης και προκαταβολή των τόκων την ημέρα ανοίγματος του λογαριασμού.

Ελάχιστο ποσό

1.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

3,6 ή 12 μήνες

0,90% - 1,50%

Προθεσμιακή Τριμηνιαία Απόδοση

Προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ με απόδοση τόκων ανά τρίμηνο.

Ελάχιστο ποσό

10.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

3 μήνες

1,125% Μέσο Ετήσιο

Καταθέσεις Προθεσμίας

Προθεσμιακές καταθέσεις που εξασφαλίζουν απόδοση για το κεφάλαιο σου και σου εγγυώνται ένα σταθερό επιτόκιο με σταθερό τόκο για το διάστημα που θα συμφωνηθεί.

Ελάχιστο ποσό

10.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

1, 3. 6,12 μήνες

0,35% - 0,70%

Τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων που αναφέρονται είναι μικτά (προ φόρων 15% σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια. Ο υπολογισμός της απόδοσης (Σύνολο τόκων και Σύνολο κατά τη λήξη γίνεται με την αφαίρεση του ισχύοντος φόρου 15%. Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία ελέγχονται σε τακτική βάση από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των τραπεζών με στόχο την ορθή ενημέρωση

Οι παρεχόμενες πληροφορίες αποσκοπούν αποκλειστικά στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, χωρίς να αποτελούν πρόταση συναλλαγής με τους αναφερόμενους παρόχους και δεν έχουν χαρακτήρα σύστασης ή συμβουλής. Οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχετικές υπηρεσίες των αναφερόμενων παρόχων υπηρεσιών, δεν συνδέονται και δεν συνεργάζονται μαζί τους.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να ανατρέχετε στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους των παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, πριν πιθανόν προβείτε σε σχετικές συναλλαγές, διότι ενδέχεται να έχουν μεσολαβήσει αλλαγές τόσο στις αναφερόμενες υπηρεσίες/παροχές, όσο και στα σχετικά επιτόκια.

ΣXETIKA ME TO 

money-market.gr

MM_logo.png

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ